ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43